Skip to main content

Privacyverklaring

Om goede begeleiding te kunnen bieden aan kinderen en (jong)volwassenen met autisme, add en adhd in de Duin- en Bollenstreek, Oegstgeest en Leiden, leggen wij je persoonsgegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij je gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van hulp en de bijbehorende administratie en dat wij je gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren jouw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van hulp en zolang de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij de gegevens verwijderen.

De door jou verstrekte gegevens zal Dunas Zorg niet aan andere partijen verstrekken. Bij verdenking of wanneer er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld wisselen wij ongevraagd gegevens uit met de hulporganisatie Veilig Thuis.

De medewerkers van Dunas Zorg raadplegen jouw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken, jouw begeleiding. Deze gegevens zijn opgeslagen in het Elektronisch Cliënten Dossier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens Dunas Zorg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dunaszorg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. Dunas zorg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Dunas Zorg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Dunas Zorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dunaszorg.nl